Docents per la Independència

DOCENTS PER LA INDEPENDÈNCIA
Aquesta sectorial va començar a treballar fa quasi 3 mesos i el nostre model de treball és el següent:
1. OBJECTIUS del GRUP :
Els objectius d'aquest grup de treball són :
  1. Analitzar el Sistema Educatiu de Catalunya fent una descripció dels punts febles, aspectes que des dels mateixos professionals del sector, es destaquen com a principals problemes del propi sistema i susceptibles de ser millorats significativament, organitzant els temes per FILS.
  2. Consensuar propostes de millora que corresponguin als punts febles detectats.
  3. Ampliar la  representativitat del grup de treball incorporant nous membres progressivament.
  4. mantenir informats al col·lectiu de membres de les  activitats  de l'Assemblea Nacional Catalana.
  2. FILS / BLOCS:
FIL 1 / BLOC LLENGUA VEHICULAR: El català única llengua vehicular ? Quin tractament li donarem al castellà ?  i a l’Anglès? ( PONÈNCIA A CÀRREC DE LA GEMMA BAYERRI  i  TAYSSIR AZOUZ )
FIL 2/ BLOC CATALANITAT : Continguts a incloure i matisar referits a la catalanitat i la nació. Què i com , tradicions, símbols… (PONÈNCIA A CÀRREC DEL PAU GAITÁN)
FIL 3 / BLOC FINANÇAMENT DEL SISTEMA: Discussió i propostes sobre el llindar de finançament del sistema educatiu, externalització de serveis -auxiliars- ( PENDENT)
 FIL 4 / FORMACIÓ DELS MESTRES I PROFESSORS, RECONEIXEMENT SOCIAL DE LA DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LA PROFESSIÓ….(PONÈNCIA A CÀRREC DE LA TERE B. BONNIN)
FIL 5 / CURRÍCULUM : Quines àrees/ matèries ha de ser prioritàries … globalització, metodologies. ( PENDENT)
FIL 6 /  ESCOLA INCLUSIVA : Aprendre junts alumnes diferents ? (PONÈNCIA A CÀRREC DE LA MAITE CASAS)
FIL 7 / IMMIGRACIÓ : respectar o repartir els nens d’orígen immigrant.(PENDENT)
FIL 8 / ORGANITZACIÓ DELS CENTRES DOCENTS : equips directius, altres càrrecs, consells escolars..elecció, durada, limitació  (PENDENT)
 FIL 9 / TREBALL COOPERATIU: una eina poderosa per a l'educació de qualitat.(PENDENT)
 FIL 10 / LA MÚSICA A L'EDUCACIÓ ( PONÈNCIA A CÀRREC DE LA GISELA PEREZ- MAURI )
FIL 11 / INFORME PISA: Què és i per què fer l'avaluació PISA, què ens diu PISA sobre el sistema educatiu a Catalunya (PENDENT)
FIL 12  / ORGANITZACIÓ i ESTRUCTURA del SISTEMA EDUCATIU : edats d'obligatorietat, agrupaments d'alumnes, horaris...(PONÈNCIA A CÀRREC DE L'OCEANIA ALGORA MICO)
FIL 13/ i successius per determinar ./...

3. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL : 
 La discussió i elaboració de propostes  s'organitza a l'entorn de FILS. Cada  FIL/ BLOC té com objectiu ordenar les discussions, comentaris i  propostes... que vagint sorgint, i que corresponguin a temàtiques afins al títol que l'encapçala. Quan es consideri que un FIL/ BLOC  ja té els arguments bàsics defensats i les possibles propostes de millora perfilades, passarà a  redactar-se  la PONÈNCIA que serà el text definitiu que el grup donarà com a vàlid de les idees centrals exposades i debatudes en aquest grup "Docents Independentistes " i  s'adreçarà  a la  sectorial  d'Educació, " Docents per la Independència"  de  l'Assemblea Nacional Catalana , per tal que n'analitzi el contingut i el proposi als òrgans de govern de l'ANC, passant i a formar part del  LLIBRE BLANC DE CATALUNYA,  capítol  EDUCACIÓ.  Aquest llibre blanc, permetrà que en aconseguir l'Estat Propi, Catalunya pugui dotar-se d'un sistema educatiu amb i l'excel·lència, l'equitat i eficiència que aspirem, basant el model en les aportacions dels propis professionals de l'educació.

4.  MODERADOR/ RESPONSABLE DE FIL:
Cada fil és moderat per un, i si és possible dos, membres del grup que en són responsables. Vetllaran per a què hi hagi discussions estimulants, animant i proposant, reformulant les idees i intentant recollir aquelles  més centrals i que finalment  es podran explicitar en una PONÈNCIA que hauria de recollir els punts febles i les propostes de millora. Els fils actuals són els que consten al punt 2 d'aquest document, però arran de les discussions i ,si sorgeixen més propostes, en farem tants com calguin.

Document de la reunió